خدمات

مشاوردهی در امر مدیریت

استراتژی EG
سازمان
رهبری
تولید
لجستیک
بازاریابی

فروش + بازاریابی مشاور

EG مدیریت برند
مدیریت محصول
قیمت گذاری
سیاست های فروش، روابط عمومی،
مدیریت مشتری

مشاوره زنجیره تامین

EG تدارکات
مدیریت زنجیره تامین
افزایش بهره وری

کیفیت + مشاوره تنظیم مقررات

EG بازسازی
کاهش هزینه
بهینه سازی فرایند
توسعه سازمانی

مشاوره IT

پروژه هدف گذاری و برنامه ریزی
فرآیند کسب و کار و طراحی سیستم
پشتیبانی مدیریت پروژه

مشاوره پزشکی

توصیه های پزشکی و مرتبط با محتوای برای بخش های متخصص
در پاسخ به پرسش های پزشکی
توسعه طرح نقد و بررسی پزشکی
آموزش پزشکی برای کارکنان (داخلی و خارجی)