فرهنگ ما

فرهنگ ما

مشاوره عملي است سخت، اما شما از همكاري با شركت مشاوره دید لذت خواهيد برد. فرهنگ و همكاران ما بزرگترين نقات قوت ما ميباشند. مردم در دفتر ما خانه دوم خود را يافته و طوالني مدت در آن مي مانند.

ما به جاي همكار، همراه استخدام ميكنيم،
و به جاي مسابقه،
از همكاري و همراهي قدرداني ميكنيم.

ارزش هاي ما

خدمات فوق العاده براي مشتريان

عالقه حقيقي و واقعي براي حمايت از مشتريان و همراهان براي موفقيت همگاني در رسيدن به اهداف

خدمات چند جانبه مسئوليت همگاني در برابر خلق و نگهداري از محيط همكاري و احترام متقابل

انعطاف پذيري زماني و انعطاف در برابر خواسته ها و تغييرات در خواسته هاي مشتريان و شركت ها

تمركز شركت

تعهد در برابر كارآمدي ، و افزايش ارزش ها و بازدهي شركت ها و مشتريان

اخالق سازماني

نوآورانه بودن ثابت قدم بودن در جمع آوري ايده هاي نو و استفاده از موقعيت ها

حرفه اي بودن تعامل مثبت و حرفه اي با مشتريان و همكاران

دستاورد هاي متفاوت

دستاورد هاي تيمي ثابت و نتايج حاصل از تعامل از طريق فيلتر هاي اخالقي به سرانجام ميرسند، به دست اوردن براورد هاي اساسي ، تعامل راستني با مشتريان و همكاران.

همكاري گروهي تعهد براي انجام كار خود، كمك به ديگران و به گروه ، رسيدن به هدف مشترك.

گام اول فعال بودن در يافنت موقعيت ها ، براي تاثير گزاري مثبت بر روي تك تك افراد، شركت، مشتريان و همكاران


Eastern orthodox is capecodtoday.com/article/2019/10/17/249566-How-Write-Letter-Editor dominant in the east and southeast of europe.